Wydarzenia


Jubileusz 60-u lat kapłaństwa o. Gustawa Tyburczego

W niedzielę, 17 czerwca, obchodziliśmy piękny Jubileusz 60-u lat posługi kapłańskiej o. Gustawa Tyburczego. Niestety sam Jubilat nie mógł osobiście go przeżywać, ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Od tygodnia przebywa w szpitalu. Jednak duchowo łączył się z nami, którzy pod przewodnictwem Ministra Prowincjalnego modliliśmy się za Niego, dziękując Panu Bogu za Jego kapłaństwo oraz prosząc Boga o zdrowie i potrzebne łaski.

Kilka zdjęć z Jubileuszu

Br. Gustaw Maria Tyburczy

urodził się 21 sierpnia 1934 roku w Lipnicy, małej wiosce oddalonej 10 kilometrów od Kolbuszowej. Na Chrzcie świętym otrzymał imię Mieczysław. Jako młody chłopak odbierał wykształcenie w Seminarium Serafickim OO. Kapucynów w Rozwadowie.20 sierpnia 1950 roku rozpoczął nowicjat pod kierunkiem magistra nowicjatu br. Aleksego Bałuta.

21 sierpnia 1951 r. złożył na ręce ministra prowincjalnego, br. Remigiusza Kranca, pierwszą profesję zakonną. Ponieważ odkrył w sobie powołanie kapłańskie, po nowicjacie trafił do Krakowa, by uzupełnić średnie wykształcenie oraz podjąć dalszą naukę w seminarium. Uczęszczał do Prywatnej Szkoły Ogólnokształcącej OO. Karmelitów na Piaskach, którą ukończył zdaniem wewnętrznej matury. Aby uzyskać świadectwo honorowane przez państwo zdał eksternistyczny egzamin dojrzałości w Liceum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. Następnie odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Kapucynów w Krakowie.

Wieczystą profesję zakonną złożył na ręce brata Alojzego Wojnara, delegata ministra prowincjalnego, 8 września 1955 roku.

Święcenia prezbiteratu przyjął 17 czerwca 1958 roku w Krakowie, a tuż po nich został skierowany na studia biblijne na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył licencjatem z teologii.

W lipcu 1961 roku został skierowany do Sędziszowa Małopolskiego, gdzie pełnił posługę duszpasterską kaznodziei i spowiednika.
W marcu 1962 roku przeniesiono go Krosna, następnie, w czerwcu 1962 roku decyzją przełożonych trafił do Rozwadowa, gdzie pełnił odpowiedzialną funkcję wykładowcy teologii na Studium Teologii WSD OO. Kapucynów.
Trzy lata później został przeniesiony do Sędziszowa Małopolskiego. Na nowej placówce nadal pełnił funkcję wykładowcy Studium Teologii WSD OO. Kapucynów. W październiku 1966 roku kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które zwieńczył licencjatem z nauk biblijnych. Na tym jego kariera naukowa się nie skończyła. Podjął studia doktoranckie, jednak ze względu na pilne potrzeby duszpasterskie w parafiach prowadzonych przez naszą Prowincję zakonną, nie zakończył rozprawy doktorskiej.Po trwającym kilka lat pobycie w Lublinie, przeplatającym się z posługą duszpasterską w Krakowie.

23 czerwca 1971 roku został mianowany wikarym domu Bytomiu. W niecały miesiąc później, 7 lipca 1971 roku przyjął również obowiązki wikarego tamtejszej parafii.
Z Bytomia został przeniesiony 14 sierpnia 1973 roku do Wrocławia, gdzie pracował jako katecheta i duszpasterz młodzieży. Od 2 lipca 1979 roku do 3 lipca 1985 pełnił posługę gwardiana wrocławskiej wspólnoty braci. W tym okresie piastował również urząd wikariusza parafii św. Augustyna z uprawnieniami administratora, a następnie proboszcza. 11 lipca 1985 roku został przeniesiony do Bytomia, gdzie pełnił posługę wikarego parafii. 5 sierpnia 1988 roku został skierowany do Krosna i mianowany gwardianem wspólnoty i proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Podczas swoich pobytów w Bytomiu, Wrocławiu i Krośnie wspomagał podziemną działalność solidarnościową oraz otwarcie wypowiadał się przeciwko władzy ludowej. Z tego powodu miał częste kłopoty ze strony UB. Podczas stanu wojennego Urząd d/s Wyznań kilkakrotnie występował do władz kościelnych i zakonnych ze skargami przeciwko niemu.

30 czerwca 1991 roku został przeniesiony do Sędziszowa Małopolskiego i mianowany wikarym domu. 1 lipca 1997 roku został ustanowiony gwardianem gdańskiej wspólnoty braci i rektorem tamtejszego kościoła. 16 sierpnia 1999 roku przełożeni zakonni przenieśli go do Stalowej Woli, gdzie podjął posługę spowiednika, kapelana szpitala kolejowego i kapelana zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.
1 lipca 2008 trafił do Terliczki, a dokładnie dwa lata później (w 2010 roku) został skierowany do Sędziszowa Małopolskiego, gdzie swoim zakonnym doświadczeniem oraz wiedzą teologiczną może wspomagać braci formujących się w nowicjacie.
17 czerwca 2018 roku obchodzi JUBILEUSZ 60-u LAT KAPŁAŃSTWA.

CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY ….

Klasztor Braci Kapucynów

ul. Jana Pawła II 42
39-120 Sędziszów Małopolski
tel. +48 (017) 221 60 54

Konto budowlane:
74 1600 1013 1846 9080 2000 0002

Copyright © 2017 Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Młp.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok